Հյուսվածաբանական հետազոտություն

Հիստոջեն ախտաբանության կենտրոնում կիրառվում է հյուսվածաբանական և հիստոքիմիական հետազոտությունների լայն շրջանակ: Տարբերակիչ ախտորոշման համար ըստ անհրաժեշտության սովորական Haematoxylin-eosin ներկմանը զուգահետ պրեպարատները ներկվում են նաև հետևյալ եղանակներով.